UCLG-MEWA

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı 13 Kasım 2015 tarihinde Malatya'da gerçekleşti. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

TOPLANTI:

BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATI UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI 

(13 Kasım 2015 Malatya/TÜRKİYE)

Karar Tarihi: 13.11.2015

Karar No: 29

TOPLANTI KARARLARI

Giriş

3335 sayılı Uluslararası Nitelikli Teşekküllerin Kurulması Hakkında kanun uyarınca,

T.C. Bakanlar Kurulu’nun 11.09.1987 tarih ve 87/12105 sayılı kararı ile İstanbul’da kurulmuş bulunan Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Bölge Teşkilatı (IULA-EMME), yerel demokrasinin geliştirilmesine ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini, dünya teşkilatındaki yeniden yapılanma doğrultusunda, 05 Mayıs 2004 tarihinden bu yana Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) adıyla sürdürmektedir.

UCLG-MEWA Anatüzüğü’nün 45. ve 55. maddeleri UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konseyi’nin yılda en az bir kez toplanmasını öngörmektedir. UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey ortak toplantısını gerçekleştirmek üzere ekli listede (EK-1) isimleri verilen yerel yönetim üyeleri ve temsilcileri 13 Kasım 2015 tarihinde Türkiye’nin Malatya kentinde bir araya gelmişlerdir.

Toplantının açılışından sonra, aşağıda verilen gündem oylanarak kabul edilmiş ve kabul edilen gündeme uygun olarak UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey ortak toplantısı gerçekleştirilmiştir.

ORTAK TOPLANTININ GÜNDEMİ

1) Toplantının açılışı.

2) Toplantı gündeminin kabulü.

3) 19 Aralık 2014 tarihinde Adana’da yapılan Yönetim Kurulu ve Konsey ortak toplantılarından bu yana gerçekleştirilen faaliyetler ve gelişmeler hakkında hazırlanan UCLG-MEWA Faaliyet Raporu’nun sunulması.

4) UCLG-MEWA Saymanı ve Mali Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan, UCLG- MEWA 2015 Yılı Mali Yönetim Komitesi Raporu’nun görüşülmesi ve onaylanması.

5) UCLG-MEWA  2016 Yılı Taslak  Faaliyet  Programı’nın görüşülmesi ve onaylanması.

6) UCLG-MEWA 2016 Yılı Taslak Bütçesi’nin görüşülmesi ve onaylanması.

7) UCLG-MEWA Ombudsman Raporu’nun sunulması.

8) Üyeliğe başvuran yerel yönetimlerin üyelik başvurularının, üyelikten ayrılmak isteyen üyelerin ayrılma istekleri ile aidatlarını ödemeyen üyelerin, UCLG-MEWA

 Anatüzüğü’nün  20-b.Maddesi’ne göre üyelik durumlarının değerlendirilerek görüşülüp, karara bağlanması.

9) UCLG-MEWA bünyesinde yeni komitelerin oluşturulması. (Kentsel Mobilite Komitesi)

10) UCLG Dünya Teşkilatı yönetim organlarına önerilecek ve UCLG-MEWA yönetim organlarına seçilecek UCLG-MEWA üyelerinin aday olabilmelerini sağlamak amacıyla çağrı (duyuru) yapılması.

11) UCLG-MEWA’nın 2016 yılı içinde yapılacak Genel Kurul toplantısına ev sahipliği yapacak kentin belirlenmesi.

12) Üyelerden UCLG-MEWA’ya gelen istek ve önerilerin görüşülmesi.

13) Diğer konular.

GÜNDEM DOĞRULTUSUNDA ALINAN KARARLAR

1- Toplantının Açılışı

Toplantı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlamış ve programda belirtilen Yönetim Kurulu ve Konsey üyelerinin selamlama konuşmalarıyla toplantı açılmıştır.

2- Ortak Toplantı Gündeminin Kabulü

Toplantı gündemi; EK-1’de isimleri verilen ve toplantıda hazır bulunan yerel yönetim üyeleri ve temsilcileri tarafından yukarıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

3- Faaliyet Raporu’nun Görüşülmesi

Gündemin üçüncü maddesi kapsamında, UCLG-MEWA’nın 19 Aralık 2014 tarihinde Adana’da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu ve Konsey ortak toplantısından bu yana geçen sürede gerçekleştirilen faaliyetler ve gelişmeler hakkında hazırlanan (EK-2) Gelişme Rapor’u, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman tarafından okunarak Yönetim Kurulu ve Konsey Üyeleri, UCLG-MEWA’nın faaliyetleri konusunda bilgilendirilmişlerdir.

4- Mali Yönetim Komitesi’nce Hazırlanan 2015 yılı Mali Yönetim Komitesi Raporu’nun Görüşülmesi

Mali Yönetim Komitesince hazırlanan 2015 yılı Mali Yönetim Komitesi Raporu; UCLG- MEWA Saymanı’nın temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu ve Konsey Üyeleri’nin bilgilerine sunulmuştur. 1 Ocak 2015–31 Aralık 2015 hesap dönemini kapsayan ve UCLG-MEWA Üyeleri’nin görüşüne sunulan Mali Yönetim Komitesi Rapor’u (EK-3) oy birliği ile kabul edilerek 2015 yılı hesapları ibra edilmiştir.

UCLG-MEWA’nın ulusal ve uluslararası projeler yapabilmesi veya yapılan projelere ortak olabilmesi için proje sahibi kuruluşlarca istenen son yıllara ilişkin denetim (AUDIT) raporu bulunmamaktadır.

Yapılacak denetim (AUDIT) raporunu, bağımsız dış mali denetim kuruluşunun yapması gerekmektedir. UCLG-MEWA Anatüzüğü’nün 49/c.Maddesi bağımsız dış mali denetim kuruluşunu Yönetim Kurulu’nun belirlemesini veya bu konuda Genel Sekreter’e yetki verilmesini öngörmektedir.

Yılsonuna kadar bitirilmesi gereken bu çalışmanın bir an önce başlatılabilmesi için Genel Sekreter’e yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

UCLG Dünya Teşkilatı’nın 05.05.2004 yılında yapılan kongresinde kabul edilen UCLG Aidat Hesaplama Sistemi’nin uygulama süresi 31.12.2015 tarihi itibariyle sona erecektir.

Bu nedenle önümüzdeki dönemde uygulanmak üzere yeni aidat hesaplama sisteminin bölgesel bazda olmak üzere hazırlanması çalışmalarının yürütülmesi konusunda Genel Sekretere yetki verilmiştir.

5- UCLG-MEWA 2016 Yılı Taslak Faaliyet Programı’nın Görüşülmesi ve Kabulü

UCLG-MEWA’nın 2016 yılı içinde yürüteceği projeler ve gerçekleştireceği faaliyetler hakkında özet bir sunum yapılarak, Yönetim Kurulu ve Konsey üyeleri bilgilendirilmiş, yapılan görüşmelerden sonra 2016 yılı Taslak Faaliyet programı (EK-4) oybirliği ile kabul edilerek kesinleşmiştir.

6- UCLG-MEWA’nın 2016 yılı Taslak Bütçesi’nin Görüşülerek Onaylanması

UCLG-MEWA’nın 2015 yılı Mali Yönetim Komitesi Raporu ve 2016 yılı Faaliyet Programı göz önünde bulundurularak hazırlanan 2016 Mali Yılı Taslak Bütçesi; UCLG-MEWA Saymanı’nın temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu ve Konsey Üyelerinin bilgilerine sunulmuştur. Daha sonra görüşmeler sonucu yapılan oylamada, UCLG-MEWA 2016 Mali Yılı Bütçesi (EK-5) üyelerce oybirliği ile kabul edilerek kesinleşmiştir.

UCLG-MEWA’nın 16 Aralık 2010 tarihinde Diyarbakır’da yapılan kongresinde oluşturulan “Filistin Dayanışma Fonunun” daha işlevsel hale getirilmesini sağlamak amacıyla, UCLG-MEWA Saymanı tarafından verilen önergeyle adının 01.01.2016 tarihinden geçerli olacak şekilde “Yerel Yönetimler Dayanışma Fonu” olarak değiştirilmesi, fonun nakit ve diğer banka ürünlerinin Yerel Yönetimler Dayanışma Fonu adıyla aynı hesaptan takip edilmesi ve 2016 Mali Yılı Bütçesinde fonun yeni adıyla yer alması kararlaştırılmıştır.

7- Ombudsman Raporu

UCLG-MEWA’nın, 19 Aralık 2014 tarihinde Adana’da gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey ortak toplantısından bu yana yapılan çalışmalarla ilgili hazırladığı (EK–6) UCLG-MEWA Ombudsman Raporu, UCLG-MEWA Ombudsman’ın temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu ve Konsey üyelerinin bilgilerine sunmuştur.

8- UCLG-MEWA’ya, Yeni Üyelik Başvuruları, Üyelikten Ayrılmak İsteyen Üyeler, Üyelik Koşullarını Kaybetmiş Üyeler

UCLG-MEWA’nın 19 Aralık 2014 tarihinde Adana’da yapılan Yönetim Kurulu ve Konsey ortak toplantısından bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere, UCLG- MEWA’ya üyelik için başvuran toplam 14 yerel yönetim ve yerel yönetim birliğinin (EK- 7/a) üyelik başvuruları oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bu dönem içinde; 4 yerel yönetim üyesi ve birliği (EK-7/b) UCLG-MEWA üyeliğinden ayrılma talebinde bulunmuş ve ayrılma talepleri oy birliği ile kabul edilmiştir. Adana’da yapılan Yönetim Kurulu ve Konsey ortak toplantısına katılarak üye olmak istediklerini beyan etmeleri üzerine beş yerel yönetim üyesi (EK-7/c) için üyelik kararı alınmıştır. Ancak, bu üyelerle her türlü iletişimin kurulmasına rağmen üyelik için gereken evrakları tamamlamamış olmaları nedeniyle daha önce alınan üyelik kararının iptal edilmesi, UCLG-MEWA üyesi olup, geriye dönük olarak 4 yıl aidat ödememiş üyelerden (EK-7/d) 24 üyeye 31.12.2015 tarihine kadar süre verilmesine bu süre sonunda ödememeleri halinde, üyeliklerinin düşürülmesi konusunda Genel Sekreter’e yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

 9- UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi’nin Kurulması

Günümüzde kentleri trafik ve karbon emisyonu artışıyla yüz yüze getiren hızlı kentleşme, mobiliteyi yerel ve bölgesel yönetimler için en karmaşık ve önemli problemlerden biri haline getirmektedir. Bölgemizdeki bu sorunlara çözüm bulmak, UCLG Dünya Teşkilatının bünyesinde daha önce kurulan Kentsel Mobilite Komitesince gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak, bu alanda bölgesel işbirliğini artırmak ve güçlendirmek amacıyla, diğer UCLG-MEWA Komitelerinin faaliyet programlarının uygulanması sırasında, sahadan ve üyelerden alınan talepler üzerine Kentsel Mobilite Komitesinin kurulması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca toplantı esnasında üyelerden gelen öneriler ve istekler sonucu; Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanlığında UCLG-MEWA Turizm Komitesi’nin de kurulması kararlaştırılmıştır.

10- UCLG Dünya Teşkilatı ve UCLG-MEWA’nın  Yönetim Organlarına Seçilecek Üyelere Adaylık Çağrısı

UCLG Dünya Teşkilatı ile UCLG-MEWA Bölge Teşkilatı Ana tüzükleri gereği 3 yılda bir yapmaları gereken seçimli Kongrelerini 2016 yılı içinde yapacaklardır. Yapılacak Kongrelerde; UCLG Dünya Teşkilatı yönetim organlarına seçilmek üzere UCLG-MEWA üyeleri arasından teklif edilecek üyelere, UCLG-MEWA yönetim organlarına seçilecek üyelere adaylık çağrısında (duyurusunda) bulunulması, müracaatların Şubat 2016 ayı sonuna kadar alınması, yapılacak çağrıdan sonra, yeterli adaylık başvurusu olmaması halinde; üyelerden gelecek öneriler doğrultusunda ve genel merkezle yapılacak değerlendirmeler sonucu oluşacak aday listelerinin, UCLG Dünya Teşkilatı ve UCLG- MEWA Yönetim Kurulları ve Konseylerine sunulması konusunda Genel Sekreter’in yetkilendirilmesi kararlaştırılmıştır.

11- UCLG-MEWA’nın 2016 Yılında Yapılacak Kongresine Ev Sahipliği Yapacak Kentin Belirlenmesi

Ana tüzük gereği UCLG-MEWA’nın Kongresi 2016 yılında yapılacaktır. Kongreye ev sahipliği yapabilecek kenti belirlemek üzere üyelere çağrıda bulunulması, ev sahipliğini yapabilecek kentin bulunamaması halinde; bu konuda görüşmeler, incelemeler yapmak ve anlaşmalar imzalamak üzere Genel Sekreter’e yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

12- Üyelerden UCLG-MEWA’ya Gelen İstek Ve Önerilerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

UCLG-MEWA üyesi olan ve Lübnan da faaliyet gösteren Danniyeh Belediyeler Birliğinden alınan bir mektupta; Belediye Birliği’nin UCLG-MEWA’nın Lübnan temsilcisi olma talebi uygun bulunarak üyelik ağının genişletilmesine yönelik çalışmaların bu birlik üzerinden yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

13- Diğer Konular

Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı sona ermiştir.